Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
– Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi firmou Kraintek Czech, s.r.o. (dodavatel) a jejími zákazníky (odběratel).
Písemná ujednání mezi účastníky jsou upřednostněna před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
– Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se vždy řídí platnou legislativou České republiky.

II. Předmět prodeje
– Předmětem prodeje je zboží uvedené v katalogu Kraintek Czech či jiném nabídkovém materiálu firmy Kraintek Czech včetně konkrétních cenových nabídek určených konkrétním odběratelům.

III. Cena
– Ceny uvedené v katalozích a cenících Kraintek Czech jsou vždy platné ke dni vydání a dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám. Dodavatel není odpovědný za chyby vzniklé při tisku nabídkových materiálů.
– Pro upřesnění a specifikace zboží může požadovat odběratel po dodavateli cenovou nabídku. Tato je platná 30 -90 dní od jejího vystavení, není-li uvedeno jinak.
– Všechny ceny v katalogu Kraintek Czech jsou uvedeny v českých korunách bez DPH
( případně s DPH ve výši 20 % ).
– V cenách nejsou započítány náklady na dopravu, montáž a případné uvedení do provozu. Tyto náklady jsou účtovány zvlášť dle aktuálního ceníku.

IV. Způsob objednávání
– Objednávky mohou být dodavateli doručeny jakýmkoliv písemným způsobem (poštou, faxem, e-mailem nebo pomocí internetového obchodu). Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována pouze ve výjimečných případech.
– Váže-li se objednávka ke konkrétní cenové nabídce, musí být tato nabídka přílohou objednávky, jinak nelze později reklamovat nedodržení nabídnutých podmínek obchodního případu.
– Cena dodávky se řídí platným ceníkem v době přijetí objednávky.
– Objednávka musí obsahovat přesný název firmy či instituce objednavatele, adresu a odpovědnou osobu, IČO, DIČ, přesnou adresu plátce zboží (pokud se liší od adresy objednavatele) a číslo bankovního účtu. Přesnou adresu místa dodání a kontaktní osobu, telefon (pokud se liší od adresy objednavatele), dále jednoznačné určení zboží, požadované množství a požadované dodací podmínky, jako je termín dodání a jiné specifické požadavky.
– Pokud si objednavatel nepřeje dílčí plnění dodávky, je nutné tuto skutečnost uvést na objednávce.

V. Potvrzení objednávky a dodací podmínky
– Dodavatel vystaví na žádost odběratele potvrzení objednávky, ve kterém bude uvedena přesná specifikace zboží, objednané množství, prodejní cena a předpokládaný termín dodání. Pokud odběratel nesdělí do 2 dnů písemně, telefonicky či jiným prokazatelným způsobem svoje námitky, bude Potvrzení objednávky, resp. takto vzniklá Kupní smlouva považována za uzavřenou.
– V případě, že objednávka odběratele bude jednoznačná a její písemné potvrzení nebude odběratelem výslovně požadováno, je dodavatel oprávněn expedovat zboží i bez písemného potvrzení objednávky odběrateli.
– V odůvodněných případech dodavatel potvrzuje přijatou objednávku formou Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupní smlouva považována za uzavřenou až po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
– V odůvodněných případech, a to zejména u nestandardního zboží, je dodavatel oprávněn požadovat zálohovou platbu. Dodací termín uvedený na potvrzení objednávky se pak počítá od uhrazení zálohy.
– Dodací lhůta na standardní Ultrazvukové vany je zpravidla 1 až 2 týdny od data obdržení objednávky. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude odběratel o termínu dodávky informován formou potvrzení objednávky s uvedením termínu dodání. Zboží které je skladem je odesíláno do druhého dne.
– Dopravu na místo určení dle dispozic na objednávce zajišťuje dodavatel ( po domluvě odběratel ) na území České republiky následovně:
a) Na standardní ultrazvukové vany bude odběrateli účtováno dopravné a balné do výše 200,00 Kč v závislosti na váze a objemu dodávaného zboží (jedná se o zaslání pomocí dopravní společnosti PPL).
b) Na standardní ultrazvukové vany bude odběrateli účtováno dopravné a balné do výše 230,00 Kč v závislosti na váze a objemu dodávaného zboží (jedná se o zaslání pomocí dopravních společností TOPTRANS a Česká pošta).
c) při odběru zboží rozměrného či těžkého (atypická čistící zařízení) bude účtováno dopravné dle nabídky dodavatele nebo dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem.
d) při dodávkách zboží mimo území České republiky bude účtována doprava dle dohody.
– Vyžaduje-li odběratel instalaci, a tato není součástí nabídky, je třeba uvést tuto skutečnost na objednávku. Dodavatel následně potvrdí termín a cenu instalace, kterou odběratel odsouhlasí. Neposkytne-li odběratel dodavateli patřičnou součinnost, která by vedla k znemožnění instalace ve smluveném termínu, budou odběrateli vyúčtovány odpovídající náklady. Nemožnost provést instalaci způsobem, který není předem odsouhlasen oběma stranami nemůže být důvodem k odstoupení ze smluvního vztahu s dodavatelem.
– Dodavatel neodpovídá za vhodnost vybraného zařízení k požadovaným účelům, nebyly-li tyto vyspecifikované v poptávce odběratele.

VI. Rušení objednávek a kupních smluv
– Odsouhlasené objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran.
– Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli storno poplatek do výše 50 % ceny předmětu k pokrytí účelně vynaložených nákladů k zajištění předmětu zboží.

VII. Platební podmínky a přechod vlastnických práv
– Úhrada zboží se uskutečňuje zpravidla převodem na účet dodavatele se lhůtou splatnosti 14 dnů.
– V případě prvního odběru je dodavatelem požadována platba v hotovosti nebo předem a v odůvodněných případech lze 1. odběr ošetřit sepsáním kupní smlouvy s platbou převodem.
– U objednávek v hodnotě do 10.000,00 Kč bez DPH nebo v jiných odůvodněných případech může být dodavatelem požadována platba v hotovosti před dodáním zboží a účtován manipulační poplatek ve výši 80,00 Kč.
– Jiné platební podmínky (prodloužená doba splatnosti atp.) musí být předem písemně dohodnuty.
– Nedodržení splatnosti, uvedené na faktuře může dodavatel penalizovat částkou ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
– V odůvodněných případech může dodavatel požadovat na objednavateli zálohovou platbu či platbu předem až do 100 % předpokládané celkové ceny.
– Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem objednavatele až po uhrazení plné ceny dodavateli.

VIII. Reklamační řízení, záruka a servis
– Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.
– Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušenost dodávky, a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku, je odběratel povinen toto uvést na dodacím či přepravním listu. V případě, že je obal poškozen, zásilku nepřebírejte. Pokud to charakter a velikost dodávky nedovoluje je možné reklamovat pouze úplnost a správnost dodávky nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne dodávky.
– Záruční doba na standardní ultrazvukové vany je stanovena v souladu s obchodním zákoníkem na 24 měsíců, pokud není záruční lhůta dodacím listem výslovně stanovena na dobu delší. Dodavatel vystaví dodací list se záručními podmínkami s vyznačením data prodeje, konkrétní délkou záruční doby, typu a čísla výrobku pro zboží, které má delší záruční dobu než ukládá povinnost ze zákona.
– Na atypická zařízení se poskytují záruky dle jednotlivých dodavatelů nakupovaných dílů, na díly vyrobené firmou Kraintek se poskytuje záruka 24 měsíců
– Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace a prokazatelně dodána spolu s reklamovaným předmětem dodavateli.
– Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, nesprávnou přepravou či skladováním.
– Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení.
– Záruka se počítá ode dne převzetí zboží odběratelem nebo uvedením do provozu. Ze záruční doby se neodpočítává doba, po kterou je zařízení v opravě.
– Záruční podmínky jsou pro dodavatele závazné pouze v případě, že odběratel není v prodlení s úhradou zboží.
– Zjistí-li dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody a opravou odběrateli vyúčtovány v plné výši.
– Odběratel je povinen vracet dodavateli pouze dekontaminové a vyčištěné zboží, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím původní balení.
– Reklamační řízení započne dodavatel okamžitě po obdržení reklamace odběratele a informuje o výsledku reklamačního řízení a předpokládaného termínu vyřízení reklamace zpravidla do 7 dní od jeho obdržení.
– Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.
- Záruční servis na standardní ultrazvukové vany a zařízení které nejsou rozměrově náročné se provádí zdarma  v místě sídla firmy dodavatele. Dopravné k dodavateli hradí objednatel, zpětné dopravné dodavatel. V případě požadavku záručního servisu  na adrese odběratele budou odběrateli účtovány náklady na  dopravu a ztrátu času cestováním, dle platného aktuálního ceníku.
- Firma Kraintek Czech po domluvě vykonává taky pozáruční servis

IX. Závěrečné ustanovení
Odběratel objednáním zboží dle katalogu, nabídky či jiných prodejních materiálů dodavatele vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakékoliv požadavky odběratele, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné.

veletrhy, výstavy

  • 20.10.2017
    Poděkování
    Vážení obchodní partneři a přátelé. Děkuji Vám za návštěvu naší expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu - MSV 2017 v Brně. Vaše požadavky z jednání na veletrhu budou postupně vyřizovány. Pokud jste se nedostali na veletrh a řešíte problém s čištěním nebo odmašťováním, neváhejte nás kontaktovat. Poděkování

novinky, aktuality, zprávy